Skip to main content

Spela skivor

  1. Lägg en skiva över spindeln och tryck in strömknappen på skivspelarens
ovansida.
  2. Välj önskad skivhastighet (33 eller 45) på skivspelarens ovansida.
  3. Lyft tonarmen genom att föra tonarmslyften bakåt
.
  4. Placera tonarmen över önskad position (önskat spår) på skivan.
  5. Sänk tonarmen genom att föra tonarmslyften framåt
.

Avsluta uppspelning

  1. Lyft tonarmen med tonarmslyften.
  2. Flytta tonarmen till tonarmshållaren igen.
  3. Sätt fast tonarmen med tonarmsklämman.
  4. Tryck på hastighetsknappen för att stoppa skivtallrikens rotation.
  5. Tryck på strömbrytaren för att gå över i standby-läge.

Automatisk avstängning (APD)

Skivspelaren växlar automatiskt över till standby-läge efter
20 minuters inaktivitet.

För att avaktivera APD håller du in strömknappen 5 sekunder när enheten är i standby-läge.

För att aktivera APD igen håller du in strömknappen när du kopplar in
nätkabeln till skivspelaren.

Obs! APD inaktiveras automatiskt när Phono-utgången väljs.