Hoppa till huvudinnehåll

När du har gjort en anslutning till din enhet, ska du aktivera AXR genom att trycka på strömbrytaren på enhetens framsida.

 

VÄLJA LJUDKÄLLA

Tryck på den källknapp på enhetens framsida som motsvarar den önskade källan. Alternativt kan du använda motsvarande knapp på fjärrkontrollen.

Obs! Det kommer inte att höras något ljud från förstärkaren om inte rätt ingångsknapp är vald.

 

BLUETOOTH

Koppla en Bluetooth-enhet till AXR:

 1. Tryck på Bluetooth/Phono-knappen på frontpanelen eller Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen.

"PAIRING" visas på displayen.

Parkoppla

 1. Titta i Bluetooth-enhetens manual för att ta reda på hur du parkopplar den med AXR. När du är ansluten visas enhetsnamnet på skärmen.

Obs: Om du vill lägga till en annan Bluetooth-enhet håller du ner Bluetooth/Phono-knappen för att koppla bort den aktuella anslutningen och upprepa steg 2.

AXR sparar upp till 8 parkopplade Bluetooth-eheter.

 

FELSÖKNINGSGUIDE FÖR BLUETOOTH

Om du har problem med att ansluta din Bluetooth-enhet till AXR kan du prova följande felsökningssteg:

 • Se till att Bluetooth-källan har valts och att AXR är i parkopplingsläge.
 • Kontrollera att din Bluetooth-enhet är i parkopplingsläge och inte redan är ansluten till en annan Bluetooth-enhet.
 • Glöm AXR från listan över upptäckbara Bluetooth-objekt och starta parkopplingsprocessen på nytt.
 • Utför en fabriksåterställning på din AXR (se avsnittet "Fabriksåterställning" nedan).

 

JUSTERA VOLYMEN

Använd antingen Volym upp/ner-knapparna på fjärrkontrollen eller Volymreglaget på enhetens frontpanel för att ändra volymnivån. Den nyligen valda nivån kommer att visas kort på frontdisplayen.

Volymen visas i minus-dB. 0 dB är den högsta nivån.

Ett gradvis högre negativt tal indikerar att volymen sänks.

Justera volymen

 

JUSTERA LJUDINSTÄLLNINGARNA

Justeringar av bas, diskant och balans kan göras enligt följande:

 1. För att öppna ljudmenyn. Tryck antingen på Menu-knappen på enhetens framsida eller på fjärrkontrollen.

Justera ljudinställningar

 1. Bläddra igenom tillgängliga inställningar genom att trycka på Menu-knappen. De tillgängliga inställningarna är i ordningsföljd Bas, Diskant och Balans.

 

 1. När du vill justera bas, diskant eller balans, vrider du helt enkelt på volymreglaget eller använder volymkontrollknapparna på fjärrkontrollen.

Justera ljudinställningar 2

 1. För att avsluta väntar du i fem sekunder tills enheten återgår till normalt läge.

 

STÄLLA IN OCH LYSSNA PÅ DEN INBYGGDA RADIOENHETEN

Välj källa med FM/AM-knappen på enhetens framsida, eller direkt genom att trycka på FM- eller AM-knapparna på fjärrkontrollen.

Tuning

Tryck upprepade gånger på FM/AM-knappen på enhetens framsida för att växla mellan FM- och AM-lägena.

Obs: För att underlätta inställningen första gången rekommenderar vi att du ställer in AXR i "Auto" -läge. Tryck på Mode / Store-knappen på enhetens framsida. Den här knappen bläddrar igenom lägena Förinställning, Auto och Manuell.

Auto

När Auto-läget har valts, tryck på Skip/Scan-knappen bakåt för att bläddra ner i stationsfrekvenserna eller tryck på Skip/Scan-knappen framåt för att bläddra uppåt i stationsfrekvenserna.

Enheten stannar vid den första starka signalen den hittar. För att växla till en annan station trycker du bara på Skip/Scan-knappen igen.

 

SPARA OCH ÄNDRA RADIOFÖRINSTÄLLNINGAR

För att lägga till en radiostation till en förinställning, eller flytta en befintlig förinställning till en ny plats, följer du stegen nedan medan du lyssnar på frekvensen eller stationen du vill spara:

 1. Tryck och håll ned knappen Mode/Store.
 2. Använd Skip/Scan-knappen eller Preset-knappen för att välja den plats som den förinställda stationen ska sparas på.
 3. Tryck på Mode/Store-knappen igen för att bekräfta förinställningen.
 4. Radiostationen kommer nu att tilldelas din valda förinställning.

Spara förinställningar

 

VIKTIGT: Förinställningar lagras separat för varje vågband, vilket innebär att det finns 15 förinställda platser tillgängliga för FM-stationer och 15 förinställda kortplatser för AM-stationer.

Tryck på FM/AM-knappen för att växla mellan band och uppsättningar med FM- och AM-förinställningar.

Spara förinställningar 2

Anmärkningar: Om du är i Store-läget (spara) och inte snabbt trycker på någon knapp (inom 2 sekunder), går enheten ur Store-läget och förinställningen kommer inte att sparas.

 

RADIOINSTÄLLNINGAR

Det är möjligt att ändra radiodelens regioninställningar för denna enhet. Detta kan vara nödvändigt om enheten har flyttats till ett annat land.

Det finns två inställningar som ställer in korrekt inaktiverings- och inställningssteg för antingen Nordamerika eller Europa/resten av världen.

Obs: Om radiodelens inställningar ändras raderas alla lagrade förinställningar. När enheten flyttas till ett annat område måste spänningsväljaren ställas in på rätt nätspänning av en auktoriserad återförsäljare.

 1. Tryck och håll in både 4/9 och Menu-knappen samtidigt. Displayen visar programvaruversionen och följs av antingen bokstäverna "CU" som innebär Nordamerika eller bokstäverna "EU" som innebär Europa/resten av världen.
 2. Starta om enheten genom att slå av och på.

Radioinställningar

 

FACTORY RESET (FABRIKSÅTERSTÄLLNING)

Så här återställer du AXR till fabriksinställningarna och rensar alla lagrade förinställningar för både AM och FM:

 1. Tryck och håll in både 5/10- och Menu-knappen samtidigt. Enheten visar ”Reset”.
 2. Starta om enheten genom att slå av och på.

Fabriksåterställning