Przejdź do treści

Instrukcje użytkowania

Po wykonaniu połączeń włącz odtwarzacz AXR, naciskając przycisk zasilania na panelu przednim urządzenia.

 

WYBIERANIE ŹRÓDŁA

Na panelu przednim urządzenia naciśnij przycisk żądanego źródła dźwięku. Albo użyj odpowiedniego przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

Uwaga: Jeśli nie zostanie naciśnięty właściwy przycisk, to amplituner nie będzie generować dźwięku.

 

BLUETOOTH

Aby urządzenie Bluetooth połączyć z odtwarzaczem AXR:

 1. Na panelu przednim naciśnij przycisk [Bluetooth/PHONO] lub przycisk [Bluetooth] na pilocie zdalnego sterowania.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PAIRING”.

Pairing

 1. Zajrzyj do instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth, które chcesz połączyć z odtwarzaczem AXR. Po pomyślnym podłączeniu na wyświetlaczu pojawi się nazwa urządzenia.

Uwaga: Aby dodać kolejne urządzenie Bluetooth, przytrzymaj wciśnięty przycisk [Bluetooth/PHONO] w celu rozłączenia bieżącego połączenia i powtórz polecenia punktu 2.

Odtwarzacz AXR może przechowywać w pamięci do ośmiu sparowanych urządzeń Bluetooth.

 

PROBLEMY Z FUNKCJĄ BLUETOOTH

Jeśli masz problemy z podłączeniem urządzenia Bluetooth do odtwarzacza AXR, to spróbuj wykonać poniższe zalecenia:

 • Upewnij się, że Bluetooth wybrano jako źródło dźwięku, a odtwarzacz AXR działa w trybie parowania.
 • Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest w trybie parowania i nie jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth.
 • Odtwarzacz AXR usuń z wykazu wykrytych urządzeń Bluetooth w swoim urządzeniu i ponownie rozpocznij proces parowania.
 • Przywróć ustawienia fabryczne odtwarzacza AXR (patrz niżej, sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych”).

 

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Użyj przycisków regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania lub potencjometru [VOLUME] na przednim panelu urządzenia, aby zmienić poziom głośności. Nowo wybrana wartość poziomu pojawi się na krótko na wyświetlaczu.

Głośność jest wyświetlana w decybelach jako wartość ujemna. 0 dB to poziom najwyższy.

Im większa liczba ujemna, tym mniejszy poziom głośności.

Adjust Volume

 

DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ DŹWIĘKU

Regulacje pasma niskich i wysokich częstotliwości oraz balansu można dokonać w następujący sposób:

 1. Wejdź do menu audio. Naciśnij przycisk [MENU] na panelu przednim urządzenia lub przycisk [Menu] na pilocie zdalnego sterowania.

Adjust Audio Settings

 1. Przeglądaj dostępne ustawienia naciskając przycisk menu. Dostępne ustawienia to kolejno: niskie tony, wysokie tony i balans.

 

 1. Jeśli chcesz dostosować niskie tony, wysokie tony lub balans, po prostu pokręć potencjometrem [VOLUME] lub użyj przycisków regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania.

Adjust Audio Settings 2

 1. Poczekaj pięć sekund, aby wyjść z menu, a urządzenie powróci do normalnego trybu pracy.

 

DOSTRAJANIE I ODSŁUCH WBUDOWANEGO TUNERA

Przyciskiem [FM/AM] na panelu przednim urządzenia lub przyciskami [FM] i [AM] na pilocie zdalnego sterowania wybierz pasmo źródłowe tunera.

Tuning

Wielokrotne naciskanie przycisku [FM/AM] na panelu przednim urządzenia przełącza pasma FM i AM.

Uwaga: W celu ułatwienia dostrajania podczas pierwszego użycia, w odtwarzaczu AXR zalecamy włączenie trybu AUTO. Na panelu przednim urządzenia naciśnij przycisk [MODE/STORE]. Ten przycisk przełącza tryby PRESET, AUTO i MANUAL.

Auto

Po wybraniu trybu AUTO naciśnij lewy przycisk grupy SKIP/SCAN, aby wyszukiwać stacje w kierunku malejących częstotliwości lub prawy przycisk grupy SKIP/SCAN, aby wyszukiwać stacje w kierunku rosnących częstotliwości.

Tuner zatrzyma się przy wykryciu pierwszego silnego sygnału. Aby przejść do innej stacji, wystarczy ponownie nacisnąć lewy lub prawy przycisk grupy SKIP/SCAN.

 

ZACHOWYWANIE STACJI I ALOKACJA W PAMIĘCI

W celu zachowania w pamięci wybranej stacji radiowej wykonaj poniższe czynności podczas słuchania tej stacji lub po wybraniu częstotliwości:

 1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [MODE/STORE].
 2. Przyciskami grupy SKIP/SCAN lub przyciskami wyboru pamięci wybierz miejsce w pamięci.
 3. Naciśnij ponownie przycisk [MODE/STORE], aby potwierdzić wybór.
 4. Stacja radiowa zostanie teraz przypisana do wybranej komórki pamięci.

Zachowywanie stacji

 

WAŻNE: Ustawienia są przechowywane oddzielnie dla każdego pasma, co oznacza, że dostępnych jest 15 komórek pamięci dla stacji w paśmie FM i 15 komórek pamięci dla stacji w paśmie AM.

Przyciskiem [FM/AM] przełączaj pasma FM i AM oraz banki zaprogramowanych stacji.

Storing Presets 2

Uwagi: Jeśli podczas zachowywania ustawień przez chwilę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to urządzenie wyłączy ten tryb, a ustawienia nie zostaną zachowane.

 

USTAWIENIA TUNERA

W tym urządzeniu istnieje możliwość zmiany ustawień regionalnych tunera. Może to być konieczne, jeśli urządzenie zostało przeniesione do innego kraju.

Możliwe są dwie opcje, określające poprawną deemfazę i kroki dostrajania: Ameryka Północna lub Europa/Reszta świata.

Uwaga: Zmiana ustawień tunera spowoduje usunięcie z pamięci wszystkich zachowanych stacji. Podczas przenoszenia urządzenia do innego regionu przełącznik wyboru napięcia musi być ustawiony na prawidłowe napięcie zasilania sieciowego przez autoryzowanego dealera.

 1. Jednocześnie przytrzymaj wciśnięte przyciski [4/9] i [MENU]. Na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania, a po niej kod „CU”, odpowiadający Ameryce Północnej lub „UE”, odpowiadający Europie i reszcie świata.
 2. Uruchom ponownie urządzenie, wyłączając i włączając zasilanie.

Tuner Settings

 

RESETOWANIE

Aby przywrócić ustawienia fabryczne odtwarzacza AXR i usunąć z pamięci wszystkie zachowane stacje w pasmach AM i FM:

 1. Jednocześnie przytrzymaj wciśnięte przyciski [5/10] i [MENU]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Reset”.
 2. Uruchom ponownie urządzenie, wyłączając i włączając zasilanie.

Factory Reset