Hoppa till huvudinnehåll

Bruksanvisning

När du har gjort en anslutning till din enhet, ska du aktivera AXR100D genom att trycka på strömbrytaren på enhetens framsida.

VÄLJA LJUDKÄLLA

Tryck på den källknapp på enhetens framsida som motsvarar den önskade källan. Alternativt kan du använda motsvarande knapp på fjärrkontrollen.

Obs: Det kommer inte att höras något ljud från förstärkaren om inte rätt ingångsknapp är vald.

 

BLUETOOTH

Koppla en Bluetooth-enhet till AXR:

 1. Tryck på Bluetooth/Phono-knappen på frontpanelen eller Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen.

"PAIRING" visas på displayen.

 

Pairing

 1. Titta i Bluetooth-enhetens manual för att ta reda på hur du parkopplar den med AXR100D. När du är ansluten visas enhetsnamnet på skärmen.

Obs: Om du vill lägga till en annan Bluetooth-enhet håller du ner Bluetooth/Phono-knappen för att koppla bort den aktuella anslutningen och upprepa steg 2.

AXR100D sparar upp till 8 parkopplade Bluetooth-eheter.

 

Felsökningsguide för Bluetooth

Om du har problem med att ansluta din Bluetooth-enhet till AXR100D kan du prova följande felsökningssteg:

 • Se till att Bluetooth-källan har valts och att AXR100D är i parkopplingsläge.
 • Kontrollera att din Bluetooth-enhet är i parkopplingsläge och inte redan är ansluten till en annan Bluetooth-enhet.
 • Glöm AXR från listan över upptäckbara Bluetooth-objekt och starta parkopplingsprocessen på nytt.
 • Utför en fabriksåterställning på din AXR (se avsnittet "Fabriksåterställning" nedan).

 

JUSTERA VOLYMEN

Använd antingen Volym upp/ner-knapparna på fjärrkontrollen eller Volymreglaget på enhetens framsida för att ändra volymnivån. Den nyligen valda nivån kommer att visas kort på frontdisplayen.

Volymen visas i minus dB där 0dB är den högsta nivån.

Ett gradvis högre negativt tal indikerar att volymen sänks.

Adjust Volume

 

JUSTERA TONINSTÄLLNINGARNA

Justeringar av bas, diskant och balans kan göras enligt följande:

 1. För att öppna toninställningsmenyn trycker du antingen på Menu-knappen på enhetens framsida eller på fjärrkontrollen.

 

Adjust Tone

 1. Bläddra igenom tillgängliga inställningar genom att trycka på Menu-knappen. De tillgängliga inställningarna är i ordningsföljd Bas, Diskant och Balans.

 

 1. När du vill justera bas, diskant eller balans, vrider du helt enkelt på volymreglaget eller använder volymkontrollknapparna på fjärrkontrollen.

Adjust Tone 2

 1. För att avsluta väntar du i fem sekunder tills enheten återgår till normalt läge.

 

STÄLLA IN OCH LYSSNA PÅ DEN INBYGGDA RADIOENHETEN

Välj radiokälla med DAB/FM-knappen på enhetens framsida, eller direkt genom att trycka på DAB/FM-knappen på fjärrkontrollen.

 

Tuning

 

DAB-LÄGE

När du väljer DAB-läge för första gången startar enheten en ”automatisk sökning”. Tryck upprepade gånger på DAB/FM-knappen på framsidan för att växla mellan lägena DAB och FM. Detta kan också göras med DAB/FM-knappen på fjärrkontrollen..

Tryck på Mode/Store-knappen för att bläddra igenom:

 • DAB/DAB+
 • Auto Scan
 • Förinställning
 • Servicelista

 

AUTO SCAN

Tryck på Mode/Store-knappen för att växla till "Auto Scan". Använd knapparna "Hoppa över/Sök" framåt eller bakåt för att utföra en fullständig stationssökning.

En genomsökningsprocent visas på displayen när du söker efter stationer. När sökningen är klar spelar AXR100D automatiskt och visar stationsinformationen om en signal hittas.

Auto Scan

FÖRINSTÄLLNING

SPARA FÖRVALDA RADIOSTATIONER

Radiostationer kan lagras i minnet för enkel åtkomst. Du kan lagra upp till 40 förinställningar för varje band (dvs. 40 förinställningar för DAB-bandet plus 40 förinställningar för FM-bandet).

För att lägga till en radiostation till en förinställning följer du stegen nedan medan du lyssnar på frekvensen eller stationen du vill spara:

 1. Tryck och håll ned knappen Mode/Store.
 2. Använd Skip/Scan-knappen eller Preset-knappen för att välja den plats som den förinställda stationen ska sparas på.
 3. Tryck på Mode/Store-knappen igen för att bekräfta förinställningen.
 4. Radiostationen kommer nu att tilldelas din valda förinställning.

Storing Presets

Obs: Du kan lagra upp till 40 förinställningar för varje band (dvs. 40 förinställningar för DAB-bandet plus 40 förinställningar för FM-bandet).

Du kan bara komma åt de lagrade förinställningarna 1-8 på fjärrkontrollens förinställda knappar. Du kan komma åt de lagrade förinställningarna 1-10 på frontpanelens förinställda knappar.

För att få åtkomst till alla förinställningar aktiverar du Preset-läget med Mode-knappen på fjärrkontrollen eller Mode/Store-knappen på frontpanelen och använder någon av Skip/Scan-knapparna.

Detta tillåter åtkomst till alla 40 lagrade förinställningar eller 40 DAB-förinställningar.

Obs: Om du är i Store-läget (spara) och inte trycker på någon knapp på en stund, går enheten ur Store-läget och förinställningen kommer inte att sparas.

 

SERVICELISTA

Använd Mode/Store-knapparna för att växla till ”servicelista” när en genomsökning har utförts och använd "reverse skip/scan" eller "forward skip/scan" -knapparna för att bläddra bland tillgängliga stationer.

 

FM-LÄGE

Obs: För att underlätta inställningen första gången rekommenderar vi att du ställer in AXR100D i "Auto" -läge. Tryck på Mode / Store-knappen på enhetens framsida. Den här knappen bläddrar igenom lägena Förinställning, Auto och Manuell.

FM Mode

När Auto-läget har valts, tryck på Skip/Scan-knappen bakåt för att bläddra ner i stationsfrekvenserna eller tryck på Skip/Scan-knappen framåt för att bläddra uppåt i stationsfrekvenserna.

Enheten stannar vid den första starka signalen den hittar. För att växla till en annan station trycker du bara på Skip/Scan-knappen igen.