Przejdź do treści

Instrukcje użytkowania

Po wykonaniu połączeń włącz odtwarzacz AXR100D, naciskając przycisk zasilania na panelu przednim urządzenia.

WYBIERANIE ŹRÓDŁA

Na panelu przednim urządzenia naciśnij przycisk żądanego źródła dźwięku. Na panelu przednim urządzenia naciśnij przycisk żądanego źródła dźwięku.

Uwaga: Jeśli nie zostanie naciśnięty właściwy przycisk, to amplituner nie będzie generować dźwięku.

 

BLUETOOTH

Aby urządzenie Bluetooth połączyć z odtwarzaczem AXR:

 1. Na panelu przednim naciśnij przycisk [Bluetooth/PHONO] lub przycisk [Bluetooth] na pilocie zdalnego sterowania.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PAIRING”.

 

Pairing

 1. Zajrzyj do instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth, które chcesz połączyć z odtwarzaczem AXR. Po pomyślnym podłączeniu na wyświetlaczu pojawi się nazwa urządzenia.

Uwaga: Aby dodać kolejne urządzenie Bluetooth, przytrzymaj wciśnięty przycisk [Bluetooth/PHONO] w celu rozłączenia bieżącego połączenia i powtórz polecenia punktu 2.

Odtwarzacz AXR przechowuje w pamięci do ośmiu sparowanych urządzeń Bluetooth

 

Przewodnik rozwiązywania problemów z bluetooth

Jeśli masz problemy z podłączeniem urządzenia Bluetooth do odtwarzacza AXR, to spróbuj wykonać poniższe zalecenia:

 • Upewnij się, że Bluetooth wybrano jako źródło dźwięku, a odtwarzacz AXR działa w trybie parowania.
 • Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest w trybie parowania i nie jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth.
 • Odtwarzacz AXR usuń z wykazu wykrytych urządzeń Bluetooth w swoim urządzeniu i ponownie rozpocznij proces parowania.
 • Przywróć ustawienia fabryczne odtwarzacza AXR (patrz niżej, sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych”).

 

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Użyj przycisków regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania lub potencjometru [VOLUME] na przednim panelu urządzenia, aby zmienić poziom głośności. Nowo wybrana wartość poziomu pojawi się na krótko na wyświetlaczu.

Głośność jest wyświetlana jako wartość ujemna w decybelach dB, gdzie 0 dB to poziom najwyższy. 

Głośność jest wyświetlana jako wartość ujemna w decybelach dB, gdzie 0 dB to poziom najwyższy. 

Adjust Volume

 

Dostosowywanie ustawień dźwięku.

Regulacje pasma niskich i wysokich częstotliwości oraz balansu można dokonać w następujący sposób:

 1. Naciśnij przycisk [MENU] na panelu przednim urządzenia lub przycisk [Menu] na pilocie zdalnego sterowania. 

 

Adjust Tone 1

 1. Przeglądaj dostępne ustawienia naciskając przycisk menu. Dostępne ustawienia to kolejno; niskie tony, wysokie tony i balans.

 

 1. Jeśli chcesz dostosować niskie tony, wysokie tony lub balans, po prostu pokręć potencjometrem VOLUME lub użyj przycisków regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania.

Adjust Tone 2

 1. Poczekaj pięć sekund, aby wyjść z menu, a urządzenie powróci do normalnego trybu pracy.

 

DOSTRAJANIE I ODSŁUCH WBUDOWANEGO TUNERA

Przyciskiem [DAM/FM] na panelu przednim urządzenia lub na pilocie zdalnego sterowania wybierz pasmo źródłowe tunera.

 

Tuning

 

TRYB DAB

Przy pierwszym wybraniu trybu DAB urządzenie zainicjuje „skanowanie automatyczne”; naciskanie przycisku [DAB/FM] na panelu przednim urządzenia przełącza tryby DAB i FM. Można to również zrobić za pomocą przycisku [DAB/FM] na pilocie zdalnego sterowania.

Naciskanie przycisku [MODE/STORE] będzie przełączać następujące opcje:

 • DAB/DAB+
 • Automatyczne skanowanie (tryb AUTO SCAN)
 • Zaprogramowane stacje (tryb PRESET)
 • Wykaz usług

 

AUTO SCAN

Przyciskiem [MODE/STORE] wybierz tryb AUTO SCAN.  Przyciskiem grupy SKIP/SCAN uruchom pełne skanowanie stacji.

Podczas skanowania na wyświetlaczu pokazywany jest w procentach postęp skanowania stacji. Po zakończeniu skanowania odtwarzacz AXR100D automatycznie odtworzy i wyświetli informacje o stacji, której sygnał zostanie odnaleziony.

Auto Scan

PRESET

ZACHOWYWANIE STACJI

Stacje radiowe mogą być przechowywane w pamięci w celu łatwego wywoływania w późniejszym czasie. Dla każdego pasma można zachować do 40 stacji (tj. 40 stacji dla pasma DAB plus 40 stacji dla pasma FM).

W celu zachowania w pamięci wybranej stacji radiowej wykonaj poniższe czynności podczas słuchania tej stacji lub po wybraniu częstotliwości:

 1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [MODE/STORE].
 2. Przyciskami grupy SKIP/SCAN lub przyciskami wyboru pamięci wybierz miejsce w pamięci.
 3. Naciśnij ponownie przycisk [MODE/STORE], aby potwierdzić wybór.
 4. Stacja radiowa zostanie teraz przypisana do wybranej komórki pamięci.

Storing Presets

Uwaga: Dla każdego pasma można zachować do 40 stacji (tj. 40 stacji dla pasma DAB plus 40 stacji dla pasma FM).

Dostęp do stacji, zachowanych pod numerami od 1-8 można uzyskać przyciskami na pilocie zdalnego sterowania. Dostęp do stacji, zachowanych pod numerami od 1-10 można uzyskać przyciskami [1/6] - [5/10] na panelu przednim urządzenia.

W celu uzyskania dostępu do wszystkich stacji, przyciskiem [MODE/STORE] na panelu przednim urządzenia lub przyciskiem [Mode] na pilocie zdalnego sterowania włącz tryb PRESET, a następnie używaj przycisków grupy SKIP/SCAN.

Zapewni to dostęp do przechowywanych w pamięci 40 stacji pasma DAB i 40 stacji pasma FM.

Uwaga: Jeśli podczas zachowywania ustawień przez chwilę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to urządzenie wyłączy ten tryb, a ustawienia nie zostaną zachowane.

 

WYKAZ USŁUG

Po zakończeniu skanowania użyj przycisku [MODE/STORE] na panelu przednim urządzenia, aby włączyć „Wykaz usług”, a następnie przyciskami grupy SKIP/SCAN przeglądaj dostępne stacje.

 

TRYB FM

Uwaga: W celu ułatwienia dostrajania podczas pierwszego użycia, w  odtwarzaczu AXR100D zalecamy włączenie trybu AUTO. Na panelu przednim urządzenia naciśnij przycisk [MODE/STORE]. Ten przycisk przełącza tryby PRESET, AUTO i MANUAL.

FM Mode

Po wybraniu trybu AUTO naciśnij lewy przycisk grupy SKIP/SCAN, aby wyszukiwać stacje w kierunku malejących częstotliwości lub prawy przycisk grupy SKIP/SCAN, aby wyszukiwać stacje w kierunku rosnących częstotliwości.

Tuner zatrzyma się przy wykryciu pierwszego silnego sygnału. Aby przejść do innej stacji, wystarczy ponownie nacisnąć lewy lub prawy przycisk grupy SKIP/SCAN.