Przejdź do treści

Elementy sterowania na panelu przednim

Front Panel

 

1. Przycisk zasilania - przełączanie urządzenia w tryb czuwania (sygnalizowany przyciemnionym świeceniem diody LED zasilania) i włączanie (sygnalizowane jasnym świeceniem tej diody). Tryb czuwania to tryb niskiego poboru mocy, w którym pobierane jest mniej niż 0,5 wata. Urządzenie należy pozostawiać w trybie czuwania, gdy nie jest używane.

Automatyczne wyłączanie zasilania (funkcja APD) - funkcję APD można włączyć lub wyłączyć. Można to zrobić potencjometrem [VOLUME], wybierając opcję „Włącz” lub „Wyłącz”, a następnie naciskając gałkę, aby zatwierdzić wybraną opcję.

Naciśnij przycisk [MENU] > Odszukaj parametr „Ustawienia funkcji APD” > Ustaw wartość „Włącz”.

Produkt będzie automatycznie przechodzić do trybu gotowości po 20 minutach bezczynności.

Uwaga: Przed wprowadzeniem zmian w funkcji APD należy upewnić się, że urządzenie jest włączone.  

2. Gniazdo słuchawkowe - umożliwia podłączenie stereofonicznych słuchawek, zakończonych wtyczką JACK 1/4 cala. Zaleca się używanie słuchawek o impedancji od 32 do 600 Ω.

Uwaga: Podłączenie słuchawek spowoduje automatyczne wyciszenie wyjść głośnikowych.

3. Grupa SKIP/SCAN - przyciski są używane po włączeniu tunera DAB/FM. Przyciski te mają różne zastosowania w zależności od wybranego trybu:

W trybie PRESET - przeglądanie stacji, zachowanych przez użytkownika.

W trybie AUTO - wyszukiwanie poprzedniej lub następnej dostępnej stacji. Urządzenie zatrzymuje wyszukiwanie po wykryciu kolejnego silnego sygnału.

W trybie MANUAL - ręczne zwiększanie lub zmniejszanie częstotliwości.

Uwaga: Gdy włączony jest tryb PRESET, to urządzenie automatycznie dostraja się do pierwszej dostępnej stacji.

4. [MODE/STORE] - przycisk używany w trybie DAB/FM.

W trybie FM: Przełączanie trybów dostrajania PRESET, AUTO lub MANUAL.

W trybie DAB: Przełączanie trybów AUTO SCAN i PRESET oraz wykazu usług.

Postępuj zgodnie z poleceniami rozdziału „Zachowywanie stacji radiowych” w „Instrukcji obsługi", aby uzyskać szczegółowe informacje o zachowywaniu stacji. 

5. PRZYCISKI ŹRÓDŁA (wejścia cyfrowe D1, D2, D3) - naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać żądane źródło wejściowe.

Uwaga: Jeśli nie zostanie naciśnięty właściwy przycisk, to odtwarzacz nie będzie generować dźwięku.  

6. PRZYCISKI PAMIĘCI - używane w trybie DAB lub FM. Te przyciski służą do wybierania stacji, zachowanych w pamięci urządzenia.

  • Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje wywołanie stacji z pierwszej piątki zachowanych stacji.
  • Przytrzymanie wciśniętego przycisku wywołuje stację z drugiej piątki.
  • Stacje są zachowywane w pamięci niezależnie dla każdego pasma czyli 10 stacji dla pasma DAB i 10 stacji dla pasma FM. Przycisk [DAB/FM] przełącza pasma DAB i FM oraz zestaw dziesięciu zaprogramowanych stacji.

Uwaga: Oprócz tych dziesięciu stacji w każdym paśmie, dostępnych bezpośrednio przyciskami na panelu przednim, dostęp do kolejnych trzydziestu stacji (11-40) w każdym paśmie można uzyskać za pomocą przycisków SKIP/SCAN, aby przełączać wszystkie 40 stacji.

7. WYŚWIETLACZ - wyświetlanie takich informacji, jak wybrane źródło wejściowe, głośność oraz ustawienia barwy dźwięku i balansu między kanałami. Po wybraniu trybu DAB lub FM wyświetlana będzie częstotliwość radiowa lub nazwa stacji w systemie RDS.

Uwaga: Zakupione urządzenie będzie mieć folię ochronną na wyświetlaczu. Oderwij ją, aby wyświetlacz był bardziej czytelny.

8. [SPEAKER A/B] - przełączanie dwóch zestawów zacisków głośnikowych. Dostępne opcje: tylko złącza A, tylko złącza B, złącza A i B oraz oba zestawy złącz wyłączone.

Uwaga: Opcja „oba zestawy złącz wyłączone” różni się od funkcji wyciszenia, ponieważ wyjście [Rec Out] i gniazdo słuchawkowe będą nadal włączone.

9. [MENU]- pierwsze naciśnięcie daje dostęp do regulacji tonów niskich. Drugie naciśnięcie umożliwia powrót do poprzedniego menu. Opcje menu:

  • Informacje o systemie
  • Ustawienia dźwięku
  • Ustawienia funkcji APD
  • Resetowanie
  • Aktualizacja

Regulacja tonów niskich i wysokich oraz balansu jest dostępna w opcji „Ustawienia dźwięku”. Po wybraniu jednej z tych opcji potencjometrem VOLUME należy dobrać poziom.

Jeśli przez chwilę żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, to na wyświetlaczu pojawi się źródło, a potencjometr VOLUME powróci do sterowania poziomem głośności.

10. CZUJNIK PODCZERWIENI - odbieranie poleceń z dostarczonego pilota zdalnego sterowania. Między pilotem zdalnego sterowania i czujnikiem nie mogą znajdować się żadne przeszkody.

11. [VOLUME] - zwiększanie lub zmniejszanie poziomu dźwięku wyjściowego z urządzenia.

Potencjometr reguluje poziom sygnału wyjściowego z głośników, gniazda [Sub-Out] i gniazda słuchawkowego

Uwaga: Potencjometr nie zmienia poziomu sygnału wyjściowego z gniazd grupy [Rec Out], gdyż to wyjście ma nieregulowany poziom wyjściowy.  

W ramach opcji menu potencjometr zmienia również poziom tonów wysokich i niskich oraz balans.

12. AUX IN - wejście umożliwia podłączenie przenośnego urządzenia audio, takiego jak smartfon, bezpośrednio z przodu urządzenia za pomocą stereofonicznego gniazda 3,5 mm. Jeśli coś będzie podłączone do tego wejścia, to będzie ono wybierane automatycznie.