Przejdź do treści

Opcje menu

Naciśnięcie przycisku [Menu] na pilocie zdalnego sterowania lub [MENU] na przednim panelu urządzenia spowoduje dostęp do następujących opcji menu:

  • Informacje o systemie
  • Ustawienia dźwięku
  • Ustawienia funkcji APD
  • Resetowanie
  • Aktualizacja

 

INFORMACJE O SYSTEMIE

Ta pozycja menu wyświetla numery wersji odtwarzacza AXR100D.

  • Nazwa urządzenia
  • Wersja MCU
  • Wersja Bluetooth

 

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Tutaj można znaleźć ustawienia wysokich i niskich tonów oraz balansu.

Po wybraniu jednej z tych opcji potencjometrem [VOLUME] należy ustawić poziom. Jeśli przez chwilę żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, to na wyświetlaczu pojawi się źródło, a potencjometr [VOLUME] powróci do sterowania poziomem głośności.

 

USTAWIENIA FUNKCJI APD

Potencjometrem [VOLUME] wybierz opcję „Włącz” lub „Wyłącz”. Naciśnij gałkę, aby zatwierdzić wybraną opcję.

Po wybraniu wartości „Włącz” produkt będzie automatycznie przechodzić do trybu gotowości po 20 minutach bezczynności.

 

RESETOWANIE  

Naciśnij gałkę potencjometru [VOLUME] , aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

Zresetowanie odtwarzacza AXR do ustawień fabrycznych usunie z pamięci wszystkie zachowane stacje w pasmach AM i FM.

 

AKTUALIZACJA

Ten element menu zawiera konfigurację aktualizacji, jak pokazano poniżej.

  • Aktualizacja MCU
  • Aktualizacja Bluetooth

Wszelkie nowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego odtwarzacza AXR100D można znaleźć na naszej stronie pomocy technicznej. Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza AXR100D, wykonaj następujące czynności:

1) Pobierz i skopiuj plik firmware.bin z powyższej strony pomocy technicznej do pamięci USB (skopiuj do katalogu głównego dysku, a nie do folderu i nie zmieniaj nazwy pliku).

2) Pamięć USB włóż do gniazda [Service Port] z tyłu urządzenia.

3) Podłącz kabel zasilania i włącz urządzenie.

4) Wejdź do menu, naciskając przycisk menu.

5) Potencjometrem [VOLUME] odszukaj opcję „Upgrade”, naciśnij gałkę potencjometru, aby otworzyć opcję, następnie wybierz parametr „Aktualizacja MCU” lub „Aktualizacja Bluetooth” (w zależności od rodzaju aktualizacji) i wybierz opcję „Tak”.

6) Urządzenie automatycznie wykryje plik w pamięci USB i wykona automatyczną aktualizację. Następnie urządzenie wyłączy się. (Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Brak pliku”, uruchom ponownie od punktu 1)

7) Włącz urządzenie.

Uwaga: Po zainstalowaniu aktualizacji zaleca się zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych. Należy pamiętać, że zresetowanie odtwarzacza AXR do ustawień fabrycznych usunie z pamięci wszystkie zachowane stacje.

Ważna uwaga: Bardzo ważne jest, aby po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania układowego nie wyłączać zasilania odtwarzacza AXR100D do czasu zakończenia operacji, w przeciwnym razie AXR100D może ulec trwałemu uszkodzeniu.

Ważna uwaga: Podczas aktualizacji nie podłączać ani nie odłączać klucza sprzętowego USB.